Charakteristika

Základní informace o Lesní správě Prostějov

O lesní správě

Lesní správa Prostějov má sídlo v Prostějově na adrese Riegrova 3475/24, 796 01 Prostějov. Organizačně spadá pod Krajské ředitelství Brno. Oblast působnosti lesní správy Prostějov zahrnuje rozsáhlé území začínající na východě hranicí s LS Černá Hora u obce Vanovice a končící na západě hranicí s LS Rožnov pod Radhoštěm v blízkosti městyse Hustopeče nad Bečvou.  Plošně leží převážně v Olomouckém kraji, avšak zasahuje také do Jihomoravského a z malé části i do Zlínského kraje. Z hlediska příslušnosti k obcím s rozšířenou působností zasahuje celkem do 9 obvodů a to: Boskovice, Konice, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou a Kroměříž. Na katastrální rozloze přes 185 tis. ha obhospodařuje LS Prostějov majetek o výměře přibližně 10 580 ha. Z toho je porostní půda zhruba 10 250 ha. Území je v současnosti rozčleněno na 10 revírů, kde kromě správy státního majetku vykonávají revírníci také odbornou správu lesů pro více než 6000 vlastníků na celkové výměře cca 5120 ha. Lesnatost vztažená pouze k porostní půdě v majetku ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR činí pouze 5 %.

Přírodní podmínky

Území lesní správy Prostějov zasahuje celkem do 7 přírodních lesních oblastí (PLO), přičemž půda porostní leží pouze v šesti z nich:

PLO Název PLO Půda porostní v ha Zastoupení v %
29 Nízký Jeseník 381,87 3,73
30 Drahanská vrchovina 7102,56 69,29
34 Hornomoravský úval 1048,96 10,23
36 *Středomoravské Karpaty 65,05 0,63
37 Kelečská pahorkatina 1576,93 15,38
39 Podbeskydská pahorkatina 75,5 0,74
Celkem   10250,9 100

* PLO 36 patří do moravské části Karpatské oblasti. Ostatní PLO patří do Hercynské oblasti.

Z hlediska zastoupení lesních vegetačních stupňů (LVS) jsou zastoupeny porosty od prvního do šestého LVS, přičemž převažují třetí a čtvrtý lesní vegetační stupeň:

LVS Název LVS Půda porostní v ha Zastoupení v %
1 dubový 1017,7 9,93
2 bukodubový 894,98 8,73
3 dubobukový 4087,84 39,88
4 bukový 2674,63 26,09
5 jedlobukový 1357,54 13,24
6 smrkobukový 218,18 2,13
Celkem   10250,9 100,00
Dřevinná skladba

Na Lesní správě Prostějov převažují jehličnaté porosty s celkovým zastoupením přes 62 %. Hlavní hospodářskou dřevinou je smrk ztepilý, který roste na více než 42 % plochy.

Dřevina Zastoupení dřevin v % (k ploše dřeviny dle LHP)
smrk ztepilý 42,1%
borovice lesní 11,5%
dub 10,6%
buk lesní 7,1%
modřín opadavý 6,8%
jasan ztepilý 6,8%
lípa srdčitá 3,5%
ostatní listnáče 9,9%
ostatní jehličnany 1,7%
Celkem 100,0%
Obnova lesa

V podmínkách Lesní správy Prostějov převažuje umělá obnova lesa, přičemž v průměru je každý rok zalesňováno kolem 155 ha holin. Nejvyšší podíl plochy mají smrk ztepilý, dub, buk lesní a borovice lesní. Dlouhodobým trendem je zvyšování podílu listnatých dřevin při obnově lesa. Zastoupení těchto dřevin činí v průměru více než 49 % plochy všech uměle zalesňovaných lesních porostů.

Dřevina umělé obnovy Průměrné roční zalesnění v ha Zastoupení v % umělé obnovy
smrk ztepilý 59,4 38,29
dub letní 30,9 19,91
buk lesní 20,3 13,06
borovice lesní 13,2 8,50
dub zimní 8,2 5,26
lípa srdčitá 5,0 3,19
javor klen 4,6 2,99
jedle bělokorá 3,6 2,33
douglaska tisolistá 2,2 1,39
habr obecný 2,1 1,37
olše lepkavá 1,8 1,14
jasan ztepilý 1,4 0,93
ostatní listnáče 1,8 1,16
ostatní jehličnany 0,7 0,48
Celkem 155,3 100,00
Průměrný podíl listnáčů při umělé obnově Průměrné roční zalesnění v ha Zastoupení v % umělé obnovy
listnáče 76,1 49,02
jehličnany 79,2 50,98
Celkem 155,3 100,00

Přirozená obnova lesních porostů bývá přihlašována v průměru na 15,7 ha ročně, což představuje podíl na celkové obnově cca 10 %.